Als ik op de button ‘Bestellen’ klik, bestel ik een product met betaalplicht en ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: die Producten van TDATOOLS koopt voor privé-gebruik Klant: rechtspersoon die Producten van TDATOOLS koopt; Internetsite: de website www.tdatools.nl; Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro’s, incl. BTW,exclusief vervoerskosten Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover tdatools verbindt; TDATOOLS: statutair gevestigd te (7608xn) Almelo staniastate 3, KvK nr. 08152724 (correspondentieadres: staniastate 3 7608xn Almelo of info@tdatools.nl; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen. TDATOOLS aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.

Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. TDATOOLS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Kosten en Prijswijzigingen De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld of wordt door tdatools kenbaar gemaakt. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door tdatools in de prijs van de producten worden doorberekend.

Garantie en aansprakelijkheid

1 Indien TDATOOLS. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt

2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

a. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TDATOOLS. of de fabrikant zijn verricht;

b. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

c. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

d. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

         De Koper is gehouden TDATOOLS. te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen TDATOOLS.

         Zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de,

         Desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

 

Betaling Klanten die Producten bestellen bij TDATOOLS betalen voorafgaand aan de levering van de Producten.

Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algemene voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TDATOOLS als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is TDATOOLS bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.

Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

Levering en leveringstijd

Leveringen Wereldwijd.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft TDATOOLS ernaar om bestellingen binnen 24 uur te leveren.( Binnen Nederland) Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door TDATOOLS zullen aan de Klant per email of worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant.

TDATOOLS behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

Eigendom en risico De eigendom van Producten gaat over op het moment dat TDATOOLS volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

Afwijzen en bedenktijd Niet-Consumenten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Onze 14 dagen niet-goed-geld terug garantie is een verlening van deze termijn tot 14 dagen na aankoop. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. 2. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd.

Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. TDATOOLS mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor Producten die tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product worden op het terug betalen bedrag in mindering gebracht.

Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan TDATOOLS heeft meegedeeld.

Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan.

 Overmacht In geval van overmacht is TDATOOLS niet gehouden haar verplichtingen tegen de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite. Persoonsgegevens

TDATOOLS zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Policy. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.